کل نماهای صفحه

۱۳۸۸ شهریور ۷, شنبه

تانک تا هنوز بار نشده استاین تانک در نزدیک قمندانی مباشد و مواد سوخت تانک قیمت میباشد واین هارا بار نموده است که مصرف دولت نشود بعد از ده سال آنرا دور میکند که مواد سوخت آن یگبار مضرف شود

تانک را بار نمودهاین تانک در نزدیک قمندانی مباشد دولت مردان ما چقدر شهامت دارد ببین که اشغالهای خودرا در تانک بار نموده و آنرا ده سال بعد دور میندازد زیرا سوخت تانک زیاد مصرف نشود چون مال بیت المال میباشد

۱۳۸۸ شهریور ۳, سه‌شنبه

انتخابات در بند امیر

انتخابات سال جاری 29 اسد 1388 مردوم به تفریح به بند امیر آمدند .

من از برات که از کابل به بند امیر آمده بود سوال نمودم که چرا شما امروز رای نمدهید و برای میله بند امیر آمدید

وگفت که وعدهای دروغ زیاد بما گفته ما دکر اعتماد نداریم همین یگروز میله بهتر استه.