کل نماهای صفحه

۱۳۹۲ بهمن ۲۳, چهارشنبه

عاملین فاجعه افشار را محکوم مینمایم

ما عاملین فاجعه افشار را محکوم مینمایم که زندگی هزاران انسان بیگناه را گرفتند وپی حذف فيزيكي این انسانها تاختند ولی تاریخ نشان داده است که  شيوة قرون وسطا راه حل نيست.  ناديده گرفتن
نقش اصلي جامعة جرم را در پرورش مجرم و ازدياد جرم در سطح جامعه است، در
حقيقت مجازات مجرم، بدون ريشهيابي اجتماعي و سياسي آن, به جامعه در قبال
جرم مصونيتي نمي دهد, بلكه فرصت و فرجة بقا دادن به محيط و سيستم جرمزاي
سياسي و اجتماعي هم هست. که امروز دامن گیر تمام ملت افغانیستان گردیده است . انتحاری راه زنی و...... اشخاصایکه دیروز مردم افشار را قتل عام نمودند امروز خودشان بدام خود گیر مانده اند. تابکی مردم ما از این مصیبت دردناک رهای یابد ویک انسان آزاد زیست وزندگی نماید؟
ومجری قانون وحقوق بشر جامعه بین المللی روحانیون چرا صدای خودرا بالا نمیکند  عاملین این فاجعه راپی میز محکامه بکشاند تا اینکه همه انسانها  از این فاجعه رهای یابد وزندگی برادری و صمیمت داشته باشند درکنار هم .
امروز مردم بامیان رهپیمای را بیاد بود ازروز فاجعه افشار براه اندختن. و عاملین این قضه را محکوم نمودند.


۱۳۹۲ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

Must Read Story


Must Read Story • I poor boy loved a rich girl...
  One day the boy proposed her. Then the girl
  said, "listen! your monthly salary is my daily
  hand expenses. Should I be involved with
  you? How could you thought that? I will
  neverlove you. So, forget me 'n get mnaged
  with someone else of your level."
  But somehow the boy could not forget her
  soeasily.
  10 years later.
  One day they became face to face in a
  shopping center. The lady said, "Hey! you!
  How are you? Now I'm married. Do you know
  how much is my husband's salary? Rs. 2 lac
  per month! Can you imagine? 'n he is also
  very smart."
  The guy's eyes got wet with tear by hearing
  those words.
  After few minutes her husband came before
  the lady could say something to the guy, her
  husband started to say by seeing the guy.
  "Sir! You here? Meet my wife." Then he said
  to her wife, "I'm going to assist a project of
  sir, which is of Rs. 200 crore. 'n do u know a
  fact? Sir loved a girl but he didn't get her.
  That's why still he is unmarried. How much
  lucky the girl was. Isn't it? Now a days who
  can love like that way?"
  Moral: Life is not so short. So, don't be so
  proud of yourself and damn others.
  Situations change with time. Every one
  should respect other's love

۱۳۹۲ بهمن ۲۰, یکشنبه

پیش بینی در انتخابات


احتمالات وجود دارد که انتخابات افغانیستان به چالش  برود.
انتخابات بگروگان حکومت قرار دارد .1 احتمالآ انتخابات به تاریخ 16 حمل برگزار نخواهد شد
2صعبولعبور راها وشرایت جوی کشور بهانه خوب برای حکومت خواهد بود.
3 انتخابات بتآخیردوالی سه ما قابل پیش بینی خواهد بود.
4 درشرایت کنونی انتخابات به گروگان حکومت قراردارد.

5 برای شفافیت انتخابات ماده امنیت را ازگروگان نجات داده شود 
6 انتخابات به دوره دوم کشیده خواهد شد