کل نماهای صفحه

۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه

کارمندان دولت

دولت؟ فساد اداری ؟ ویا فساد تمامی؟
روز چهار شنبه27 میزان 1390 یکی از دوستانم را در بازار بامیان دیدم وملاقات نمودم وبرایم گفت که من مدت 6 روز میشود که از کابل آمدم برای تجدید لایسنس خود مرا هرطرف سرگردان میسازد.
روز اول احکام را از قمندانی گرفتم آمدم دفتر آمر لایسنس که فورم صحی را بگیرم که آمر لایسنس نبود آنروز تمام شد فردا که آمدم گفت صبر کنید چند لحظه بعد آمر لایسنس می آید منتظیر ماندم ساعت نزدیک 11 قبل از ظهر شد که آمر صاحب آمد نزدش رفتم که فورم صحی را بگیرم وبرایم گفت که امروز کارمندان دولت تا ظهر کار میکند وبه شفاخانه ام کسی نیست شما روز شنبه بیاید من برایش گفتم شما فورم صحی را بدهید من روز شنبه به شفاخانه میروم زیرا من در اینجا مسافرم از کابل آمدم که کارمن زود خلاص شود. وبرایم گفت برو روز شنبه بیا حالا از شعبه من خارج شو که کاردارم جای میروم
همین قیسم تا به حالا فورم صحی را نگرفتم چندین بار رفتم ریاست ترافک وبرایم میگوید جای رفته کار دارد شاید بیایدامروز که 2 عقرب میباشد من بخاطر یک فورم منتظیر ماندم وپول که داشتم مصرف هوتل شد تاکه قرضدار نشوم بر میگردم به کابل .
امروز دولت ما که انقدر کم کارمیباشد دلیل شان را چی بیگویم شاید برای رشوه همین کارهارا کند وگرنه چرا سر وظیفه خود نمی باشد وکار مردم را پیش نمیبرد ...یکنفر که یکهفته یک فورم گرفته نتواند از کار روز مره خود که مصرف خانواده خودرا تآمین کند در اینجا برای فورم تلف شد ما دیگر از این دولت چی توقع داشته باشیم  گرچه مردم ما زن ومردکارها مشقت را دوشا دوش همدیگر با این هوای سرد کار میکند تا شکم خودرا سیر کند اما این کارمندان دولت...
شاید از هزاران این یک باشد که من خبرم.