کل نماهای صفحه

۱۳۸۹ مهر ۲۰, سه‌شنبه

خزآن دربامیانهوای بامیان سرد شده است درختان لباسهای خودرا تبدل نموده است ولباس زرد را برتن خود کرده است.
وهرفصل یک زیبای خاص دارد درختان به همین برگ های زردش چقدر زیبا است .
ما باید به داشته این وطن خود افتخار کنیم هرچه است
سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند
زیبای ها دیگران بدرد ما نمیخورد فقط وطن.

۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه

تغیرات برای دهقان
دهقانها قبلآ گندم را به زیر پای گاو ریزه ریزه میکردند و گاو ها را بسته میکردند خرمن میکردند و چند روز یک خرمن که 100 سیر گندم بود وقت دهقان هارا میگرفت بعضی وقت خرمن زیر برف میماند زحمت یکساله دهقان به حدر میرفت . وحال 100 سیر گندم را تریشل 80 دقیقه از کاه جدا میسازد . ودهقانها خوشحال میباشد . البته کرایه این تریشل از هشتاد سیر گندم 100 افغانی است. بخاطر مواد سوخت این تراکتور که از دیذل میباشد قیمت است که برای همه تاثر دارد