کل نماهای صفحه

۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه

انتخابات در افغانیستان

ضرب المثل مردم در بسیار جاها بحقیقت تبدیل میشود  امینکه میگوید جنک کردی  جنگ جای ده خود بان 
تیم اشرف غنی با معاوین خود داکتر حبیبه سزابی  از مردم بامیان رای نبردند مردم بامیان میگوید که خانم سرابی در زمان که والی بودند به مردم بامیان کار نکردند چند سال بودجه ولایت بامیان مصرف نشدند  و مردم به این باور استند که به مردم بامیان در آینده ام کار نمیکند  اگر در زمانش خدمت به مردم میکردند تمام رای مردم از خانم سرابی بودند و کار یک روزه نمودند و امروز را مد نظزر نداشتند