کل نماهای صفحه

۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه

نمایشگاه عکس در مغاره بودا

سلام دوستان نمایشگاه عکس در مغاره بودا بزرگ که بنمایش گزاشته بود.
من ودوستانم رفته بودیم . ودعوت نامه که برای ما آمده بود آدرس شان یکمی مارا سرگردان نمود ..
آدرس شان نوشته بود که ( عقب لیسه ذکور مغاره سر صالصال) ما هم نتوانیستم درست بفهمیم که بکجا برویم اول در عقب لیسه ذکور رفتیم که هیچ خبر نیست  پیاده آمدیم نزد بود کلان هم کسی را ندیدیم مجبور شدیم به یکی از دوستان به اطلاعات و فرهنگ زنگ بزنیم ودوست ما گفت که به سری بود کلان یک مغاره میباشد نما یشگاه در امان مغاره میباشد همانطور با دوستان آمدیم وچند لحظه در آنجا بودیم وچند قطعه عکس را گرفتم .میخواستم که نمایشگاه را ترک کنم که دوست ما آقای نظری را دیدم آمدم نزدش سلام نمودم  گفتم ببخشید شماآقای نظری میباشید برادر ما گفتند که بلی ومن هم خودرا معرفی کردم وگفت که مهدی مهراین شمارا قبلا برایم معرفی کرد{واینکه وقت شان را نگیرم زود خدا حافیظی کردم ) زیرا ما همدیگر را از نزدیک ندیده بودیم واقیعا خو.شهال شدم که این بزرگهوار را از نزدیک ملاقات کردم.


واین چند عکس از نمایشگاه . که نجیب الله مسافر براه انداخته بود.

هیچ نظری موجود نیست: