کل نماهای صفحه

۱۳۹۲ خرداد ۹, پنجشنبه

ابتکار جدید رشوه


سلام دوستان اول جوزا 13/92لایسنس دریوری خودرا تجدید میکردم در ریاست ترافیک کابل میرفتم که دیدم پولیسها دهن دروازه استادن مردم را تلاشی میکند ویک راه باریک که یکطرفش را اسکو سنگی وطرف دیگرش دیوار بود یک نفر بسیار به مشکل میرفت ودو جای تلاشی میکردنداز این کار شان خوشم آمد و مردم هم از این کار پولیس راضی بودند ؛ اول صبح رفتم که فورمه بگیرم چند نفر ازمن پیشتر آمده بودند ما هم بصف فورمه منتظیر ماندم از من پیشتر 10 نفر بودند که بروبار زیاد نبود وکسانی می آمدند همرای یک پولیس  یا ترافیک بدون که نوبت را مراعات نماید داخل میرفت فورمه میگرفتند؛بهر صورت یک ابتکار جدید رشوه گری که هیچکس نفهمد روز دوشنبه مدت 1 ساعت کارهای لایسنس خلاص شد که ساعت 10.18 دقیقه قبل از ظهر را نشان میداد فورمه لایسنس کهنه و واعیظ بانک را به شعبه لایسنس آوردم وبمن یک ورق خوردرابمن داد که در ان نوشته است 11 بجه روز پنچشنبه بیاید من سوال کردم که 4 روز طول میکشد اگر شما لطف نموده زودتر لایسنس مرا درست نماید که من وقت ندارم از ولایت آمدم رخصتی من تمام میشود وبرایم گفت که اگر شیرنی بمن بدهید امکان دارد که این شیرنی چندین برابر پول تحولی بانک بودقبول نکردم  رفتم صبح باز آمدم  که لایسنس را بگیرم گفت که درست نشده است ورفتم صبح زود پنچشنبه  اول کار که کردم لباس خودرا تبدیل کردم ولباس دیگر پتلون ونیکتای که گویا به عروسی میروم ومرتب کرده آمدم  مستقیم داخل شعبه لایسنس رفتم سلام کردم همرای شان احوال پرسی نمودم و برای شان گفتم که آمدم لایسنس خودرا بگیرم گفت کاغذ داری گفتم بلی امروز است ساعت 11 بجه ولی من کاردارم جای میروم مسول آنشعبه بدیگران گفت که لایسنس برادر را بدهیدبا بسیار برخورد محترمانه  پالیدن نبود اینها دست بکار شدن مدت 5 دقیقه کارهای لایسنس راتمام کردند بمن داد؛ من تعجب کردم که  5 دقیقه کار 4 روز مردم را ضایع میکند که مردم تا مجبور شود پول بدهد که تا کارشان زود اجرا شود یک راه نو برای رشوت گرفتن تلاش کنید تا برسید

۱۳۹۲ خرداد ۷, سه‌شنبه

وبلاگ نویسان بامیان

استاد برای همه کارخانگی دادن که یک طنز خبر تحلیل وخبر باشد  شخص یکه در روز های اول در جمع وبلاگ نویسان پیوست با هم صنفان خود آشنای نداشتن و هم صنفانش هم نمی دانستن که درجه تحصیل شان چه اندازه است استاد صنف برای دیگران معرفی نمود از توانای هایش تعریف نمودند واز ضعفش چیزی نگفت نمیخواست که بگوید من تاجایکه با این شخص شناخت دارم مکتب را هم تمام نکرده است تا صنف دهم درس خوانده است آنهم درزمانکه آتش جنگ درهر گوشه وطن زبانه میکشد نه معلم بود ونه کتاب فقط اسم از مکتب بود وبعد از مدتی مکتب بنام مکتب تخنیک که شباهت به دآنشگاه داشت در آنجا تا فراغت درس خوانده ویک لقب دیگر را ازآن خود نمود که مردم صدا میزدند انجنیر ومن از همصنفان سوال نمودم که آنشخص را میشناسید همه سکوت نمودن ومن جواب دادم انشخص حسین داد پیمان یعنی خودم هستم این طنز را برای این نوشتم که مردم فریب نخورد ومثل زنبور عسل.  زنبور عسلی که روی شاخه گل قالین بنشیند دست خالی به کندو باز میگردد

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

سرک بامیان کابل از مسیر کوتل شیبر

سلام دوستان خوبم یک خبر خوش دارم که از مشکلات مردم کاسته شود سرک کوتل شیبر که مربوطه بامیان میباشد کار آن قرار است اول جوزا سال جاری بصورت اساسی وقیر آغاز شود امیدوارم که باقی ماند این سرک که مربوط ولایت پروان میشود آغاز شود البته این سرک 6 کیلومتر میباشد ودر حدود12 کیلومتر دیگر خامه میماند تا به کابل

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۱, شنبه

بند امیر

سفیر سویس همرای خبر نگاران بی بی سی در بند امیر رفته بودیم و از مناطق دیدن نمودن .عکسهای از بند امیر وهمرای سفیر سویس