کل نماهای صفحه

۱۳۹۲ بهمن ۶, یکشنبه

پروسه انتخابات

کمیسون مستقیل انتخابات  زیر سوال خواهد رفت زیرا گروگان دولت بوده
نظر به اوضاع کشور انتخابات پیش رو به وقت معین نخواهد برگزار شد
انتخابات به چالش خواهد رفت

امضا نکردن مایده امنیتی  خود نشان دهنده میباشد

۱۳۹۲ بهمن ۳, پنجشنبه

اهمیت خبرنگار شهر وندی


هرشخص علاقه دارندکه بتوانند ازتمام نیازمندیهاومشکیلاتی که درهمان جامعه رخ میدهد مطلع باشدواین اجاب می کندکه بایدهر شهروندازکارکرد های جامعه خود باخبر باشد تابتوانند از طریق فیسبوک وبلاگ تویتر ویا تلفن  واقعه که دریک جامعه اتفاق می افتد باجامعه هم نوع خود درجریان بگذاردکه همین باعث افشا حقیقت درتمام جامعه میشود .
اهمیت یک خبر نگاری شهروندی:
خبرنگار شهروندی. نقش خبر نگار حرفه را ایفا میکند.
خبرنگار شهروندی میتواند ازطریق مردمی هم اطلاع رسانی نماید.
خبرنگار شهروندی پابند هیچگونه قوانین نبوده وگزاریش تهیه شده خودرا ازطریق فیس بوک وبلاگ تویتر تلفن وغیره بیان مینماید.
درجریان گذاشتن اوضاع که درهمان جامعه صورت می گیرد
اما خبرنگار رسمی نمیتواند رخ داد های جامعه در بعضی موقع بیان نماید


تشکر حسین داد پیمان: