کل نماهای صفحه

۱۳۸۹ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

پل اشاوه

من چند روزی در کابل رفته بودم از مسیر راه شیبر همین که از کوتل شیبر پاین شدم سرک آنقدر خراب است که گویا هیج سرک وجود ندارد .تا منطقه دهن بوتیان شیخعلی در پل اشاوه که سرک از انطرف پل متک در جریان قیر ریزی است ولی پل اشاوه که تازه پایه های  شان در مابین دریا زیر کار بود معلوم میشود ولی کار جریان نداشت .
چندروز قبل سیلاب از همه دره ها جاری شده و تمام وسایل این شرکت را با خود بردند.
ولی با تآسف 5 کیلو متر که از پل متک بطرف غوربند قیر شده هیچگونه استاندارد نیست .سرک بسیار خورد وباقیر کم کارشده
که من فکر میکنم که قیر همین سرک تا آخر تمام نشود اولی دوباره خراب شود . بعد از راه سالنک دومین راه  که کابل را بسمت شمال وصل میکند .کار این سرک باکیفیت کم وبه بسیار کندی پیش میرود.