کل نماهای صفحه

۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه

نمایش عکس


سلام گرم مارا در این هوای سرد شروع زمیستان پزیرا وصبح همه دوستان بخیر
موسسه بین المللی روانی اجتماعی ( IPSO ) یک برنامه سه روزه را برا انداختن 
نمایش عکس از عکاسان بامیان نقاشان موسقی محلی سرکس تیاتر جمع هنرمندان که سه روز ادمه دارد 21 December الی 23 به سالون هوتل نوربند قلعه بروی همه بازدید کننده باز میباشد 
ودر این نمایش گاه عکسهای من هم بنمایش گزاشته شده است  وواقیعا مردم هنر دوست بامیان ببسیار  دلچسپی از کارهای هنرمندان دیدن نمودند

عکسهای از روز اول محفل در هوتل نوربند قلعه بامیان
۱۳۹۲ آذر ۱۸, دوشنبه

سخنان گاندی

چند سخن از گاندی

سخنهای گاندی.
اگر روزی دشمن پیدا کردی بدان که در رسیدن به هدفت موفق بوده ای .
اگر روزی تهدیت نمودند بدان که دربرابرت نا توانند.
اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست.

اگر روزی تر کت کردند بدان باتو بودن لیاقت میخواهد.

یک قطعه عکس از غروب بامیان تقدیم شما