کل نماهای صفحه

۱۳۹۱ اسفند ۲, چهارشنبه

راهپیمایی مردم بامیان

دیروز مردم بامیان راهپیمای را بخاطر شهدای کویطه پاکیستان براه انداختن.از مسجید رهبر شهید الی نزد دفتر ملل متحید UNAMA  و میگفتن این نسل کشی و قتل زنجیری  عاملین اینها باید محاکمه شود ودر لیست سیاه سازمان ملل متحید قرار گیرد.
و چندین بار است که مردم هزاره کویطه مورد حمله وانتحاری قرار میگرد و ملل متحید در خواب است . کویطه غرق خون است...در خواب بانکی مون است. مدت 5 روز است که فعالین جامع مدنی در اعتصاب غذا بسر میبرد .و وضع صیحی شان خوب نیست وداکتران سیرم را برای شان تزریق نمودن ودر بین اینها یکی از برادران تاجک ما هم میباشد که احساسات خودرا ابراز کرده و همدردی خودرا با برادران هزاره اعلان نمودن .ودر راهپیمای هم یک ملاه مسجید برادران تاجک این حمله که بالای هزاره های کویطه صورت گرفتن محکوم کرده واز کشور پاکیستان و سازمان ملل خواست که عاملین اینها هرچه زوتر دستگیر شده ومجازات شود واین گزوه تروریست در لیست سیاه سازمان ملل متحید قرار گیرد.


این هم عکسهای از دیروز

۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه

۱۳۹۱ بهمن ۱۷, سه‌شنبه

برف بامیان

سلام دوستان دیروز به اینطرف راه کابل بامیان به اثر برف کوچ مسدود شده است این برف کوچ به کوتل شیبر رخ داده است از تلفات جانی ومالی تا هنوز خبر در دسترس ندارم:
این هم چند قطعه عکس از برف بامیان .
واین هم عکسهای برفی صالصال وشهمامه.