کل نماهای صفحه

۱۳۹۰ آذر ۲۱, دوشنبه

عاشورا حسینیه عمومی سر شیبر

عاشورای حسینی هرسال به یک شوق وعلاقه خاص برگزار میشود. درود بر روان پاک شهیدان عاشورای افغانیستان.
مردم ما در ماه محرم در هر حسینه ومساجید نظر وخیرات مینماید وگوسفندان راذبح مینماد نوحه خوانی وسینه زنی سخنرانی منماید .
چند عکس از حسینیه عمومی شیبر.

۱۳۹۰ آذر ۱۰, پنجشنبه

شناخت انسان

سلام دوستان.
شناخت انسان بسیار مشکل است جای کا ما هستیم کارمندان نسبتآ زیاد است دو دوست که تقریبآ مدت 20 سال است که باهم دوست هستند همیشه بقول معروف که باهم میمرند البته هردوی شان در داخل یک حولی ولی کارهای شان مربوط یگدیگر نیستند جدا هستند.هردوی شان دریور هستند یگ روز یکی ازاین ها میخواست بیرون برود برای کاری عجله داشت ولی راهی موتر شانرا موتر دوستش گرفته وموترشان چالان است هرطرف دید کی درایور شان پیدا نشد واینکه بسیار عجله داشت موتر دوستش را حرکت داد که موتر خودرا بیرون کند نمیدانیست که درایورش باطری دیگر را برای موترش آورده پیش روی موتر گزاشته همینکه حرکت میدهد موتر را. باطری زیر تایر میشود متوجه شد که یکچیزی زیر تایر شده از موتر پاین میشود که باطری خراب شده ودوستش هم پیدا شده دید که باطری خراب شده ولی این دوستکه باطری را زیر تایر کرده لبخندی بسوی دوستش زد و گفت مشکل نیست من یک باطری نو میخرم ولی برای آمران چیزی نگو دوستش قبول کرد لحظه گم شد. ودوستش همرای آمیر خود آمد وتمام جریان را برایش گفته بود آمرش که آمد آدمی خوبی است و برای این دریور که باطری را خراب کرده گفت خیر است این کارها میشود اگر علاج دارد وکار میدهد مشکل نیست به موتر ببند ورفت. این دوستش که درایور همین مرد بود مشکل تراشی را شروع کرد که باید باطری نو بیخرد.واین کسی که باطری را خراب کرده بسیار جگر خون شد از این که من مدت 20 سال دوست بودیم اما: من از اول گفتم که من باطری میخرم وکسی خبر نکن باز هم آمرش میگوید مشکل نیست اما دوستش آنقد محکم شد که امکان ندارد. رفتن باطری را برایش خریدن ودوستی شان را از همان لحظه قطع کردند .بقول بزرگان دوست خودرا در وقت تنگ آزمایش کن و این همیشه از دوست شان برای همه میگفتند که دوست بسیار خوب است . میگوید انسان شناختن بسیار مشکل است