کل نماهای صفحه

۱۳۹۱ فروردین ۹, چهارشنبه

کوتل شیبر

کوتل شیبر که راه بامیان کابل از این کوتل میباشد ودرزمیستان موترها باربری زیاد میشود بخاطر اینکه بعضی اوقات راه سالنگ مسدود میشود وازراه کوتل شیبر ودره شکاری الی دوشی ازهمین راه بسمت شمال میرود موترهای که از که بیشتر از 40 تن وزن دارد وبه این سرک خامه وبرف باران هر لحظه خطر مرگ میباشد .
اما دولت به کار قیرریزی این کوتل هیچ کدام اقدام نکرده است .
عکسهای از کوتل شیبر

دهقان

 در بامیان اکثریت مردم شان به شغل دهقانی مشغول به کارند چونکه 7 روز از سال نو میگزرد دهقانان با بیل وکلنگ خود بالای زمینهای خود شروع به کار کردند بگفته یکی از دهقان که امسال هوا سرد میباشد  ولی برف دربامیان کم باریده است اما باز هم امید بخدا شاید حاصل اززمین های خود برداریم  به عشق و علاقمندی خاص کار میکند. ومیگوید خدا کفیل روزی است.
این اعتماد بنفس شان یک دنیای ازامید وخود باوری را هرکس ندارد

۱۳۹۰ اسفند ۲۲, دوشنبه

8مارچ

8 مارچ در بامیان تجلیل گردیده است از چوک رهبر شهید الی ریاست امور زنان پای پیاده از مسیر میدآن هوایی عبور مینمودند .
اما هماهنگ کننده این برنامه را ریاست امور زنان بعهده داشت هماهنگی بصورت  درست وجود نداشتند . زیرا دروازه های میدان هوای مسدود و تجمع مردم کمرنگ از سال گزشته بود.زنان بامیان صنایع دستی خودرا بنمایش گزاشتند. واطفالان باسرودن سرود ملی با صدای دلنشین شان با همه مردم  سرو وسامان بخشید.

این عکس از این محفل

۱۳۹۰ اسفند ۱۸, پنجشنبه

8 مارچ در بامیان

امروز 8 مارچ روزی جهانی زن در بامیان  تجلیل شد ساعت 9:40 دقیقه صبح از چوک رهبر شهید تا به ریاست امور زنان زنان دختران وخبرنگاران پای پیاده به ریاست امور زنان آمدن در مسیر راه که باید از میدان هوایی عبور نماید دروازه های که از سیم جالی بودند مسدود بود چند لحظه پشت دروازه منتظیر ماندن تا مسول میدان هوای بیاید دروازه را باز کند .
در ابتیدا تجمع زنان کم بود اما در ریاست امور زنان  محفل پر رنگ تر شد واطفالان با سرودن سرود ملی با  یک احساس خاص سرودند.
اما ایمسال جمعیت کم بودند ودروازه های میدان هوایی بسته بودند بنظر میرسید که یک نا هماهنگی بودند.
 صنایع دستی خودرازنان بامیان  بنمایش گزاشتند .

عکسهای از این محفل. 

۱۳۹۰ اسفند ۱۴, یکشنبه

قاضی

سلام دوستان چندروز قبل قاضیان که در ولسوالی شیبر از طرف ولایت بامیان معرفی شده بود به ولسوالی شیبر پست خودرا اشغال نمود.
آنهای که قاضیان راتا ولسوالی شیبر همرای میکردند نماینده از ریاست محکمه آقای حیدری محاکمه شهری آقای تمکین شورای ولایتی خانم اقبال زاده کارمند یونوما آقای احمدی وآقای فیضی ونماینده یواین دی پی آقای رجای با بسیار دغدغه به ولسوالی شیبر رفتیم ولسوال شیبر یک ورکشاب داشتند که همه نماینده های مربوط ولسوالی جمع بودند این ورکشاب منع خشونت علیه زنان .
ولسوال کار خودرا رها کرده امدند  برخورد ولسوال بسیار مهربان بود با همه بسیار با چهره خندان احوال پرسی نمودند
قاضیان در قدم اول چیزی سوال نمود که همه توقوع این را نداشتند گفت که شبکه مخابراتی نیست نانوای از این جا دور است وموتر نداریم ما در این جا کار نمیتوانیم ولی ولسوال گفت مسله نان آوردن شما بدوش ما ما این همکاری را میکنیم شبکه مخابراتی که تنها اینجا نیست افغانیستان ما مشکلات زیاد دارد باید به همین وسایل در دست داشته پیش برویم اما این قاضیان قبول نمیکردند وبا ولسوال میگفت اگر شما این همکاری میکنید بایدیک اسناد بمن بدهید که نان آوردن بدوش ماهمه از این سوال بچه گانه خندیدند  تا اینکه ولسوال به نان چاشت دعوت کردند وبعد از نان چاشت قبول کردند که ما همین جا میمانیم بنظر من این قاضیان از ابتیدا اول باید شکمش را سیر کرد کارش را که خدا میداند.
دوستان شما قضاوت کنید با این  قاضیان