کل نماهای صفحه

۱۳۹۱ فروردین ۹, چهارشنبه

کوتل شیبر

کوتل شیبر که راه بامیان کابل از این کوتل میباشد ودرزمیستان موترها باربری زیاد میشود بخاطر اینکه بعضی اوقات راه سالنگ مسدود میشود وازراه کوتل شیبر ودره شکاری الی دوشی ازهمین راه بسمت شمال میرود موترهای که از که بیشتر از 40 تن وزن دارد وبه این سرک خامه وبرف باران هر لحظه خطر مرگ میباشد .
اما دولت به کار قیرریزی این کوتل هیچ کدام اقدام نکرده است .
عکسهای از کوتل شیبر

هیچ نظری موجود نیست: