کل نماهای صفحه

۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

از تفنگ.تا قلم

تغیرات در روان مردم از کودکان تا بزرگسالان. من تغیرات را بر مردم خود متوجه شدم. قبلا مردم که یگجا می شدند همیشه گبهای شان از جنگ وتفنگ بودند.چه مجلیس مردانه ویا زنانه بودند.همه فکر شان همین بودند. از بسکه ذهن مردم مارا این جنگ مشغول ساخته بود.گرمی مجلیس شان قیصه از جنگ بودند کی این روند به کودکان هم منتقیل میشود .و کودکان هم علاقه داشتند کی به تفنگ دست بزند وبازی کند.
و فعلا قیصه مردم ما از درس وسوآد میباشد میگوید که بچه فلان در دانشگاه درس میخواند و فلان سواد خوب دارد..این تغیرات فی صدی بسیار قابل ملاحیظه مشاهیده میشود .نمونه را از کودک خورد سال مشاهیده کنید.