کل نماهای صفحه

۱۳۸۹ دی ۱۷, جمعه

برف در بامیان

07/01/2011/برف در بامیان میبارید همه خوشحال بودند زیرا امسال تا هنوز که زمستان روزهای برفی را میگزراند تا هنوز برف دیده نمیشود شام هواه ابری وبرف میبارید مردم امید وار بودند که شاید بر زیاد ببارد اما آنچه مردم انتظار داشد نبود 5/6 ثانتی متر بیشتر برف نبارید. باز هم خوب است زمستان مقبولیش همان برف است .


کودکان صبح وقت از خانه بر آمده همرای برف بازی میکند وخوشحال است.