کل نماهای صفحه

۱۳۹۲ فروردین ۲۴, شنبه

روز دهقان سال نو1392

روز دهقان که اول سال تجلیل میگردد در همه مناطق رسم ورسوم خاص دارند  واین هم عکسهای از روز دهقان
مردم های قریه چلپک نان مغزی ویا بولانی از خانه های خود آورده بالای بام مسجید همه مردم جمع شده تقسیم مینماید البته این مخصوص دهقانها میباشد. ودعای خیر نموده قلبه خودرا آغاز منماید.