کل نماهای صفحه

۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

۱۳۸۹ بهمن ۱۳, چهارشنبه

زمیستان در کوتل شیبر...

ایمسال کوتل شیبر برف ندارد راه بامیان کابل وکابل شمال را وصل میکند باز است روز برباران در شیبر.
کسانکه این راه را قبلآ دیده بود که در این موقع شال موترها رفت و آمد نمیتوانیست وحالا میبنید که به چی وضع است.

این عکس از روز برف باری شیبر. 

دیگر بودا ساخته میشود؟

آیا دیگر بودا ی که آثارش نمانده است دوباره ساخته میشود؟
که به نویشتن از جاهای تاریخی دیگر را به توته های پیکر بودا مینویسد .