کل نماهای صفحه

۱۳۹۰ خرداد ۳, سه‌شنبه

حقوق بشر در بامیانمسولین حقوق بشر از چندین ولایت به بامیان آمدند در شمول کارمندان یواین دی پی که از کابل آمدند.البته جمع کثر بودند که به هوتل نوربند قلعه اسکان داشتند. این مسولین از ولایت کابل مزار شریف قندوذ وولایت بامیان و دیگر.....ودر شب بعد از صرف غذا یک محفل داشتند که هنر مند محلی. ناصر سروش هنر نمای خودرا با دنبوره ویا دوتار به نمایش گزاشتند.این هم چند قطعه عکس از محفل...

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

روز کارگر در بامیان.

مردم بامیان به مناسبت روز کارگر یک اریکین بسیار بزرگ را به چهار راهی  به نمایش گزاشتند واز مقام دولت خواستند کی این چهار راهی را بنام چهار راهی اریکین مسما گردد.زیرا در بامیان برق وجود ندارد......

زیارت تا به سیاحت

این عکسهای کی سفر بطرف مزار داشتم ....

زیارت تابه سیاحت.

هفته قبل یک سفر به سمت شمال داشتم این سفر خوش گزشت.بطرف شمال که میروی باید از راه تونل سالنگ بگزری.ولی سرک سالنگ بسیار خراب بود داخل گلوری موترهای بسیار به مشکل عبور میکند.ساعت 10.30 دقیقه قبل از ظهر به شهر ایبک ولایت سمنگان رسیدیم.و به بازار رفته برای خریدن که غذای چاشت را دریت نمایم وبعدآ بطرف تخت رستم روان شدیم. خوبی در این جا است که با موتر خودم رفته بودم چون همه لوازیم سفر را با خود داشتیم.در این جا واقیعآ برایم خوش گزشت تخت رستم و بازار که بسیار قدیمی و همه از سنگ درست شده است البته اینها از دوران زردشتی ها میباشد چی این تخت رستم بازر شان  حمام خانه و عبادت گاه شان همه از سنگ است جای بسیار دیدنی و جذاب است .و بعد از ساعی 3.00بعد از ظهر بطرف مزار شریف و سر پل زیارت حضرت یحیی بن ذید رفتم.و من کوشیش نمودم ولی با تآسف عکسها آبلود نشود.