کل نماهای صفحه

۱۳۹۰ شهریور ۲۶, شنبه

سومین جشنواره راه ابریشم در بامیان روز آخر

سومین روز که روز آخر فیستوال راه ابریشم در بامیان..


 نمایش های امشب را به برنامه های سرکس ژمناستیک  تحت نظر استاد اسد الله خاکسار . ورزیش کاران کیک بوکس تحت نظر استاد ریضا حیدری بنمایش گزاشته اند. و استادان هنرمندان استاد صفدر علی توکلی. علی دریاب.حمید سخی ذاده.داود یکولنگی.ضیا رستمی.میرزا بامیانی و دیگر هنر مندان تا پاس از شب بامیان را با صدای دلنیشن شان برنگ دیگری آورد مردم به این هوای سرد در استیدیوم ورزیشی بامیان که جای مناسب هم نیست ولی به بسیار شوق وعلاقه خاص هنرمندان خودرا تشویق میکردند.وتصدیق نامه ها برای اشخاص هوضیع گردید.

هیچ نظری موجود نیست: