کل نماهای صفحه

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

قانون ویا عرف

مدت 4 ما بیشتر میشود که یک دختر همرای یک بچه فرار نموده است. دختر از ولسوالی شیبر وبچه از ولسوالی یکولنگ میباشد . البته دختر در کابل زندگی میکردند وبچه به ولسوالی یکولنگ ولایت بامیان .ومدت یک ما بیشتر فامیل دختر برای پیدا نمودن دختر بهر سو رفتن ولی هیچ کدام اطلاع از دختر بدست نیاوردن بعد از این تلاش های زیاد فامیل دختر مآیوس شدند از یافتن دختر خود. وشخث دیگری که بنام قمندان اکبر با اثر تلاشهای زیاد دختر را از ولسوالی یکولنگ پیدا نمودند . بنآ در ولایت بامیان یک مجلیس قومی ویا عرفی برگزار نمودند در این مجلیس موسفیدان یکولنگ موسفیدان شیبر وموسفیدان مرکز ولایت بامیان نشستن  بنآ بفیصله این موسفیدان به این نتیجه رسیدن که مبلغ یکصدوسی هزار افغانی شیر بها برای فامیل دختر بدهد وچند نفر دیگر بحیث معزروت خواهی به نزد فامیل دختر برود.وتاریخ 20 اپریل 2012 به ولسوالی شیبر ودرخانه فامیل دختر بیاید ودر آنجا فامیل دختر مبلغ سی هزار افغانی را دوباره برای خانواده پیسر بخشید و مجلیس خاتیمه یافت.واین بود فیصله عرف نه قانون فعلی کشور. این هم عکس از این محفل

هیچ نظری موجود نیست: