کل نماهای صفحه

۱۳۹۳ دی ۲۴, چهارشنبه

زحمت بکش راحت باش


 آ یا میدانستید لقمه نان حلال هرچند کم باشد لذت دارد
کارگران ساده از صبح تا شام زحمت میکشد لقمه نان پیدا میکند وهمرای فامیل خود به یک دنیا محبت وخوشی بمصرف میرساند
آنعیده که از راهای غیر قانونی پول بدست می  آورد اما لحظه خوشی ندارد
چرا هر انسان در وجود خود یک محکمه دارد که آنر بنام وجدان نامگزاری نمودند ونمیگزارند که آرام وراحت باشد


هیچ نظری موجود نیست: